• 20. Yılımız... devamı
 • Münih Barosu Üyeliği devamı
 • 2016 Yılı İzmir İl ve İlçe Adliyelerinde Bilirkişilik Görevi devamı
 • İnternet Sitemiz Yenilendi ! devamı
 • Av. Emel Nişlioğlu, sicile kayıtlı Arabulucu olarak hizmet vermeye başlamıştır. devamı
 • Ofisimiz yeni adresinde faaliyetine başladı... devamı
 • Yeni Borçlar Kanunu, 10 Yıllık Kiracılar ve Kira Artış Oranları devamı
 • İsviçre Hukukçular Birliği (Schweizerischer Juristenverein) devamı
 • Stuttgart Barosu Üyeliği devamı
 • Almanya'dan Tarihi Karar devamı

Çalışma Alanlarımız

İcra Hukuku -Alacak Takibi

Genel olarak maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetin tümüne cebri icra faaliyeti; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına da cebri icra hukuku veya "icra-iflas hukuku" da denilir. Taraf takip işlemi, genel anlamıyla takip prosedürü içinde tarafların yaptıkları, takibe yön ve şekil veren, çoğunlukla da icra takip işlemlerinin yapılmasını sağlamaya yönelik işlemlerdir. Örneğin icra takipleri,  haciz ve satış talepleri.

İcra takip işlemleri ise kural olarak icra organları tarafından borçluya karşı yapılan , cebri icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikte işlemlerdir. Örneğin ödeme emri veya icra emri tebliği, haciz ve satış işlemleri.

İcra Takipleri

1- İlamlı İcra

Kural olarak bir kimsenin hakkı yerine getirilmediğinde veya ihlal edildiğinde, bu kimse mahkemeye müracaat ederek bu ihlalin önüne geçilmesini veya hakkın iade edilmesini talep eder. Mahkeme yaptığı yargılama sonunda talepte bulunan lehine karar verirse, muhatap davalının –takip hukuku bakımından borçlu- bunu yerine getirmesi gerekir. Eğer gönüllü olarak yerine getirmezse, alacaklı icra dairesine başvurup ilamın gereğinin yerine getirilmesini talep eder, borçluya bir icra emri gönderilir.Borçlu kendisine verilen süre içinde borcu yerine getirmezse, borcun kanunda öngörülen şekilde zorla yerine getirmesi sağlanır. Bu yolda daha önce bir yargılama yapılmış olduğundan takibe engel olma imkânları oldukça sınırlıdır. Kural olarak borçlunun takibe karşı koyarak durdurması mümkün değildir. Konusu paradan başka şey olan alacaklar için ilamlı takip yapılması zorunludur.Ancak konusu para olan alacaklar için ilam almadan da takip yapmak mümkün olduğundan , alacaklı para alacağı için önce dava açmadan da takip yapabilir.

2- İlamsız İcra

Kanunumuz sadece para ve teminat alacakları için ilamlı icranın dışında ilamsız icra yoluyla da takibi kabul etmiştir. Bu yolda alacaklının alacağının mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alınmış olması gerekmez.  Alacak için doğrudan icra dairesine başvurarak, borçluya karşı takip yapılabilir.Hatta genel haciz yoluyla takipte alacaklının elinde herhangi bir belge bulunması da şart değildir. Bir kimseden alacağı olmayan bir kişi dahi bu yola başvurabilir. Ancak bu takip yolunun başarı ile sonuçlanması için borçlunun takibe itiraz etmemiş olması gereklidir.  Borçlu itiraz ederse genel mahkemelerde itirazın kaldırılması için dava açılması gerekecektir. Bu yol para ve teminat alacakları için öngörülmüş olmasına rağmen kanunda özellikle kira alacağının ödenmemesi ve kira süresinin sona ermesi durumunda tahliye talebi için de geçerlidir. İlamsız icra yolu da kendi içinde a) Genel haciz yolu b) Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ve c) Kiralanan taşınmazların tahliyesi olarak üç gruba ayrılmaktadır.

3- Rehnin Paraya Çevrilmesi  Yoluyla Takip

Rehinli alacaklı kural olarak doğrudan ilamlı ya da ilamsız icra yoluna başvuramaz. Kanunda belirtilen istisnalar dışında önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurması gerekmektedir.

4- İhtiyati Haciz

İtiyati haciz geçici bir hukuki koruma olup burada borçlunun tüm alcakları karşısında cebri icranın konusunu borçlunun tüm malvarlığı oluşturmamaktadır. İhtiyati haciz geçici hukuki koruma olarak cebri icra takibin sonucunu güvence altına almaya hizmet eder.

***                                                   

Ofisimiz, Türkiye'de yerleşik bireylere ve kurumlara karşı senede bağlı ve  her tür alacak takibi ve tahsili, icra-hukuk ve icra-ceza davalarının hazırlanması ve takibi, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, haciz, rehin,ipotek işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine müzakerelere katılma gibi hususlarda hukuki hizmet sunmaktadır. Yine borçlunun Almanya’da malvarlığının veya bir gelirinin bulunmadığı durumlarda, Türkiye’deki mal varlığı ve gelirleri üzerinden alacağın tahsili mümkün olabilmektedir. Ofisimiz Türkiye'de alınan bir mahkeme kararına dayalı alacağın takip ve tahsili işlemlerinin yanı sıra Alman mahkemelerinden ve Alman dili konuşulan diğer ülkelerden alınan kararlara dayanan yabancı mahkeme kararlarına dayanan alacakların tahsili konusunda deneyimli olup Almanya'da tahsil edilemeyen alacakların Türkiye'de tahsili konusunda da hizmet vermektedir.


Ofisimiz avukatları, icra hukuku ve alacak takibi alanlarında,

 • İcra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme kararlarının icrası,
 • Kambiyo senetlerine (çek, senet, bono, poliçe) özgü takipler ile ipotek ya da rehnin paraya
  çevrilmesine ilişkin takipler de dahil olmak üzere, ilamlı ilamsız her türlü icra takibinin başlatılması,
 • Haciz ve satış işlemlerinin yapılması,
 • Haciz işlemleri nedeniyle istihkak, istirdat ve tazminat talepleri,
 • İcra -Hukuk ve İcra Ceza davalarında danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.
                                        
Tüm Çalışma Alanları
NİŞLİOĞLU Avukatlık . Rechtsanwälte © 2024 Her Hakkı Saklıdır
Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:8 Daire:2 Karşıyaka , 35600 İzmir
Tel & Faks: +90 (232) 368 85 25 – 368 54 84
E-Posta: [email protected]
Yasal Uyarı